Sau khi cài 2 bản ROM của cuibapvodanh và windtech thấy bản thì còn lỗi vặt, bản thì ngôn ngữ tung của nên quyết định nghịch từ đầu – cài mới từ bản sạch.

xem lại bài trước

1. Tải bản sạch về: Armbian_19.11.3_Chainedbox_buster_current_5.4.2

Mở phần mềm AndroidTool_Release_v2.58 lên, Tab đầu tiên chọn file image vừa tải về và giải nén ở trên để up

2. Sau khi chạy xong, cắm dây LAN vào. Đăng nhập router kiểm tra IP của Chainedbox.

  • Dùng phần mềm Putty để ssh vào chainedbox theo địa chỉ tìm được ở trên, user/pass mặc định root/1234
  • Đổi mật khẩu mặc định theo yêu cầu.
  • Dùng lệnh kiểm tra ký tự ổ cứng: lsblk
  • xem thông tin UUID của ổ cứng: blkid
  • Tự động gắn ổ cứng khi khởi động lại

#sửa file fstab

sudo nano /etc/fstab

UUID=”UUID xem ở trên-bỏ ngoặc kép này” /hdd “định dạng ổ như trên-bỏ ngoặc kép này” default 0 2

3. Cài HomeAssistant:

#Đảm bảo hệ thống máy chủ được cập nhật.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

#Cài đặt các gói cần thiết

sudo apt-get install -y apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common \
avahi-daemon \
network-manager \
apparmor-utils \
dbus \
jq

#Install Docker

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh ./get-docker.sh && rm get-docker.sh

#move folder Docker

sudo service docker stop

sudo nano /etc/docker/daemon.json

{

   “data-root”: “/srv/dev-disk-by-label-NAS/docker”

}

sudo rsync -aP /var/lib/docker/ /srv/dev-disk-by-label-NAS/docker

sudo mv /var/lib/docker /var/lib/docker.old

sudo service docker start

test=>ok? docker ps

sudo rm -rf /var/lib/docker.old

sudo mount -o rw,remount /

#Cài đặt Hass.io

curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh

bash installer.sh -m qemuarm-64 -d /srv/dev-disk-by-label-NAS/hassio

#Hoặc gộp chung 1 lệnh

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/konnectedvn/hass-config/master/hassio_installer.sh/hassio_installer.sh | sudo bash -s — -m qemuarm-64 -d $PREFIX/srv/dev-disk-by-label-NAS/hassio

 

4. Cài Nextcloud

Theo hướng dẫn: https://linuxconfig.org/how-to-install-nextcloud-on-debian-10-buster-linux

9 thoughts on “Cài mới Chainedbox L1 Pro

  1. huỳnh says:

    bác có thể giúp em cài con này qua pphần mềm teamviewer được không? Cảm ơn bác! số đt của em: 0941163389

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *