Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này

                                                                                                                                                    – Bill Gates –