1. Up bản rom của Cuibapvodanh

          Sau khi đã test qua các bản ROM trên mạng và cả cài mới, mình thấy dùng bản này ổn định. Up xong thực hiện các bước:

 • Chạy lệnh: resize2fs /dev/mmcblk0p1
 • Sửa file: /etc/fstab (dùng winscp vào xóa đoạn: /dev/disk/by-label/NAS/srv/dev-disk-by-label-NAS btrfs defaults,nofail 0 2)
 • Trong phần /etc/openmediavault/config.xml: Sửa lại hoặc thay hẳn bằng file này

2. Cài Nextcloud

 • Đổi port 80 của Ngix sang Port 8080 để tránh bị lỗi trùng Port khi cài NextCloud bằng lệnh:nano /etc/nginx/sites-enabled/80

  Sửa thành như thế này:

Sau khi sửa xong và lưu. Gõ lệnh:

systemctl reload nginx
 • Cài đặt các công cụ, thư viện liên quan
sudo apt install apache2 mariadb-server mariadb-client
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
sudo echo “deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main” > /etc/apt/sources.list.d/php.list
sudo apt update
sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-{mysql,intl,curl,json,gd,xml,mb,zip}
systemctl status apache2
 • Khởi tạo database

#Chạy script để xóa rác và cài đặt tài khoản quản trị (theo hd để thiết lập mật khẩu gốc, các cài đặt khác mặc định enter

sudo mysql_secure_installation

#Tiếp theo đăng nhập vào MariaDB bằng mật khẩu vừa tạo

sudo mysql -u root -p

#Tạo database mới

CREATE DATABASE nextcloud;

#Thiết lập người dùng/mật khẩu mới để truy cập cơ sở dữ liệu vừa tạo

CREATE USER ‘user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘123456’;

#Cấp quyền cho người dùng vừa tạo

GRANT ALL ON nextcloud.* TO ‘user’@’localhost’;

#Xong xóa các đặc quyền và thoát khỏi MariaDB

FLUSH PRIVILEGES;

\q

 • Tạo thư mục nextcloud/data trong ổ cứng (sẽ làm cloud trên HDD)

mkdir /srv/nas/nextcloud

 • Tải nextcloud về

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.10.zip -O /opt/nextcloud.zip

 • Giải nén và xóa file đã tải về

unzip /opt/nextcloud.zip -d /var/www

rm -f /opt/nextcloud.zip

 • Tiếp tục gõ lệnh:
  sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

  Sau đó thêm nội dung sau và lưu lại.

  Alias / “/var/www/nextcloud/”
  <Directory /var/www/nextcloud/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
  <IfModule mod_dav.c>
    Dav off
  </IfModule>
  SetEnv HOME /var/www/nextcloud
  SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
  </Directory>
  Tiếp lệnh 
  sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/
  sudo a2enmod rewrite mime unique_id
  sudo systemctl restart apache2

  Phân quyền thư mục cài đặt NextCloud và lưu trữ data khi NextCloud upload lên. Nếu không phân quyền, trong quá trình dùng có thể dẫn tới lỗi không upload được data hoặc NextCloud không update lên phiên bản mới được.

  chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/ <– folder install ca nextcloud chown -R www-data:www-data /srv/dev-disk-by-label-NAS/nextcloud/ <– HDD ni cha data index
chmod 755 -R /var/www/nextcloud/
chown -R www-data:www-data /srv/dev-disk-by-label-NAS/nextloud/
 • Truy cập Link (IP chainedbox) và cấu hình Nextcloud

#Creat an admin accout: tạo tài khoản và mật khẩu mới để quản trị nextcloud

#data folder: thư mục vừa tạo ở trên (/srv/nas/nextcloud/data)

#phần database điền các thông tin đã tạo trước đó (user/123456/nextcloud/localhost)

 • Quá trình setup hoàn tất, đăng nhập và cài app trên điện thoại để bắt đầu sử dụng

 • Để qua bước sau cài và cấu hình SSL cho HomeAssistant thì đổi luôn port cho nextcloud

gõ lệnh /etc/apache2/ports.conf và thay port 80=>81, 443=>444

#thêm tên miền cho nextcloud

sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php

‘trusted_domains’ =>

array (

     0 => ‘192.168.0.29’,

     1 => ‘cloud.example.com’:81,

),

3. Cài Home Assistant

#Đảm bảo hệ thống máy chủ được cập nhật.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

#Cài đặt các gói cần thiết

sudo apt-get install -y apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common \
avahi-daemon \
network-manager \
apparmor-utils \
dbus \
jq

 

#Install Docker

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh ./get-docker.sh && rm get-docker.sh

 

#move folder Docker: do Chainedbox chỉ có 7Gb mà chạy ROM lên ko còn trống nhiều dung lượng nên chuyển Docker qua ổ cứng để giải phóng bớt dung lượng, cài Hass lên ổ cứng

sudo service docker stop

sudo nano /etc/docker/daemon.json

{

  “data-root”: “/srv/dev-disk-by-label-NAS/docker”

}

sudo rsync -aP /var/lib/docker/ /srv/dev-disk-by-label-NAS/docker

sudo mv /var/lib/docker /var/lib/docker.old

sudo service docker start

test=>ok? docker ps

sudo rm -rf /var/lib/docker.old

sudo mount -o rw,remount /

#Cài đặt Hass.io

curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh

bash installer.sh -m qemuarm-64 -d /srv/dev-disk-by-label-NAS/hassio

#Hoặc gộp chung 1 lệnh

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/konnectedvn/hass-config/master/hassio_installer.sh/hassio_installer.sh | sudo bash -s — -m qemuarm-64 -d $PREFIX/srv/dev-disk-by-label-NAS/hassio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *