Theo chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được áp dụng từ 1/1/2021, tùy theo trình độ, mức hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng này bằng 1,5 đến 2 lần mức lương cơ sở.

Thanh Hóa áp dụng chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT từ ngày 1/1/2021
Chính sách mới về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được áp dụng từ ngày 1/1/2021. (Trong ảnh: một cuộc họp qua hệ thống họp trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa)

Nghị quyết 337 ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Hội đồng nhân dân khóa XVII, kỳ họp thứ 14 của tỉnh ra Nghị quyết ban hành.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành trên cơ sở xem xét đề nghị của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Cụ thể, theo quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gồm có: cán bộ, công chức, viên chức, người được giao trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống CNTT trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh của tỉnh Thanh Hóa (cán bộ quản trị mạng);

Cán bộ, viên chức, người được giao trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh đặt tại các trung tâm dữ liệu của tỉnh; Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước về CNTT tại Sở TT&TT (Phòng quản lý CNTT).

Nghị quyết 337 nêu rõ, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập là các đối tượng trên có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên thuộc những nhóm ngành máy tính và CNTT, điện tử và viễn thông.

Mức hỗ trợ hàng tháng được tính: bằng 2 lần mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trình độ Tiến sĩ; mức hỗ trợ hàng tháng với người có trình độ Thạc sĩ và Đại học lần lượt bằng 1,8 và 1,5 lần mức lương cơ sở.

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT từ ngày 1/1/2021. Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật để tổ chức triển khai.

Trước đó, trong kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 được ban hành ngày 24/8/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra các mục tiêu cụ thể với phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, sẽ đào tạo ít nhất 150 nhân lực CNTT chất lượng cao; 100% cán bộ công chức, viên chức thành thạo về kỹ năng sử dụng máy tính; trên 50% người lao động trong doanh nghiệp được tập huấn về kỹ năng sử dụng máy tính.

Đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực cũng được UBND tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ tập trung triển khai thời gian tới.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các  sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *